Thais Borges

Agency: Elite Lisbon

Numero Stories: 

Photo: Carlos Teixeira

Magazine: Númerorussia 56

Work: Nightshift

Model: Thais Borges