Photo: Evgeniy Migalnikov  Magazine: L'OFFICIEL RUSSIA 176

Photo: Evgeniy Migalnikov  Magazine: L'OFFICIEL RUSSIA 176

Photo: Evgeniy Migalnikov  Magazine: L'OFFICIEL RUSSIA 176

Photo: Evgeniy Migalnikov  Magazine: L'OFFICIEL RUSSIA 176

Photo: Evgeniy Migalnikov  Magazine: L'OFFICIEL RUSSIA 176