Photo: Evgeniy Migalnikov  Magazine: NUMERO RUSSIA 53

Photo: Evgeniy Migalnikov  Magazine: NUMERO RUSSIA 53

Photo: Evgeniy Migalnikov  Magazine: NUMERO RUSSIA 53

Photo: Evgeniy Migalnikov  Magazine: NUMERO RUSSIA 53

Photo: Evgeniy Migalnikov  Magazine: NUMERO RUSSIA 53

Photo: Evgeniy Migalnikov  Magazine: NUMERO RUSSIA 53

Photo: Evgeniy Migalnikov  Magazine: NUMERO RUSSIA 53